Hogyan lehet szabályosan felmondani a lakásbérleti szerződést?

ingatlan üzemeltetés, ingatlan kezelés

2024. július 21. vasárnap

Dániel, Daniella

Hogyan lehet szabályosan felmondani a lakásbérleti szerződést?

2017-12-06 09:27:24

Lakásbérlet eseténszükség lehet arra, hogy akár a bérbeadó, akár a bérlő a bérleti szerződéstfelmondással megszüntesse. A felmondás akkor számít jogszerűnek, ha megfelel atörvényi rendelkezéseknek is. Ellenkező esetben könnyen előfordulhat, hogy abérleti szerződés felmondása jogellenes lesz. Ezért érdemes tudni, mikéntszüntethető meg a lakásbérleti szerződés.


Rendes felmondás

Rendes felmondásra a törvény szerint határozatlan időre szóló bérleti szerződés esetén van lehetőség. Ez nem jelenti, hogy a felek határozott idejű bérleti szerződés esetén ne köthetnék ki a szerződésben a rendes felmondás jogát. Azonban, ha ezt nem teszik, akkor a törvény alapján nem illeti meg őket a rendes felmondás joga határozott idejű bérlet esetén.

Rendes felmondással bármelyik fél indokolás nélkül megszüntetheti a lakásbérleti szerződést. Ha a rendes felmondás a tárgyhó 15. napjáig közlésre kerül, akkor a bérletet a következő hónap végével kell felmondottnak tekinteni. Ha e felmondási határidőt nem tartják be, akkor a lakásbérlet a felmondás közlését követő második hónap végén szűnik meg.

Ez utóbbi szabályok azt jelentik, ha például június 15. napján közöl rendes felmondást a bérbeadó, akkor a bérleti szerződés július 31-gyel szűnik meg. Ha viszont június 16. napján közli a felmondást, akkor augusztus 31. napjára kell felmondottnak tekinteni a szerződést.

Felmondás a lakbér nem fizetése miatt

A lakásbérleti szerződés felmondásának egyik leggyakoribb oka, hogy a bérlő nem fizeti a lakbért. Erre az esetre a Lakások és helyiségek bérletére szóló törvény külön rendelkezéseket tartalmaz.

Ha a bérlő a lakbért határidőben nem fizeti meg, a bérbeadónak - a következményekre figyelmeztetéssel - a fizetése írásban kell felszólítania. Ha a bérlő a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további 8 napon belül írásban felmondással élhet. Ha a bérbeadó e szabályok megsértésével mond fel, például nem figyelmeztet a következményekre, vagy a 8 napos fizetési határidő elteltét követő 8 napon túl mond fel, akkor felmondása nem lesz jogszerű. A jogellenes felmondás következménye, hogy a lakásbérleti szerződés nem szűnik meg, így a bérlőnek nem kell elhagynia az ingatlant. Ebben az esetben a felmondási procedúrát meg kell ismételni.

Felmondás egyéb szerződésszegés miatt

A lakbér nem fizetésén kívül más szerződésszegés is előfordulhat, ami miatt a bérleti szerződés felmondásának lehet helye. Előfordulhat például, hogy a bérlő a lakbért fizeti, azonban egyéb fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, például nem fizeti a közüzemi díjakat. Természetesen ebben az esetben is helye van a bérleti szerződés felmondásának. Ha a bérbeadó a bérlőt megfelelő határidő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel a fizetésre felszólította, de a bérlő a határidő elteltéig sem fizetett, a bérbeadó a szerződést felmondhatja.

Másik esetkör, ha a bérlő vagy a vele együttlakó személy magatartása olyan, hogy a bérbeadóval vagy a szomszédokkal szemben az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást tanúsít. Ebben az esetben a bérbeadónak a magatartás megszüntetésére a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban kell felszólítania a bérlőt, a következményekre való figyelmeztetéssel. Ennek eredménytelensége esetén 8 napon belül írásban kell közölni a felmondást. A felmondási idő legalább 15 nap, azzal hogy a bérbeadó a felmondást követő h&o acute;nap utolsó napjára mondhatja fel a szerződést. Ha viszont a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni, akkor előzetes felszólítás nélkül mondható fel a lakásbérleti szerződés. A felmondást ebben az esetben a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül kell közölni.

A fentiekkel azonos a felmondás módja akkor, ha a bérlő a lakást vagy a közös használatra szolgáló területet nem rendeltetésszerűen vagy nem szerződésszerűen használja.

Természetesen a bérlőnek is joga van arra, hogy a lakásbérleti szerződést felmondja, ha a bérbeadó megszegi a szerződésben vagy jogszabályban előírt kötelezettségeit. Ilyen eset lehet, ha például a bérleményt a bérlőnek nem adja birtokába, vagy nem gondoskodik az épület karbantartásáról, vagy a vezetékrendszer meghibásodása esetén a javításról nem gondoskodik. A bérbeadó szerződésszegése esetén a bérlő felmondhatja a szerződést, ha a bérbeadó előzetes felszólításra sem teljesíti a kötelezettségét.